Mandag 14. juni

0700-0800: På kontoret.

0800-0930: Kontaktmøte mellom hovedpartene.

0930-1030: Lokale lønnsforhandlinger.

1030-1200: På kontoret.

1200-1600: Møte i Industri Energi sitt kompetanseutvalg.

Tirsdag 15. juni

Hele dagen: Møte i Ullensvang kommunestyre.

Onsdag 16. juni

0700-0800: På kontoret.

0800-1600: Styremøte Boliden Odda AS.

Torsdag 17. juni

0800-0900: Lokale lønnsforhandlinger.

0900-1200: Konsernstyremøte Boliden Mineral AB.

1200-1500: På kontoret.

Fredag 18. juni

0900-1300: På kontoret.

1300-1500: Styremøte i Avdeling 61.

Vårt forhandlingsutvalg har i dag mottatt bedriftens svar på vårt lønnskrav som er 5,5% på all lønn, det vil si både grunnlønn og alle bedriftsinterne tillegg som ikke er regulert i egne avtaler. Partene står ennå langt unna hverandre, men forhandlingene fortsetter.

Hilsen

Gard

Avdeling 61 sitt forhandlingsutvalg overleverte i går torsdag den 10. juni våre lønnskrav til bedriftens forhandlingdelegasjon, slik fagforeningsstyret har drøftet seg frem til. Vi vil motta bedriftens svar på disse i det neste forhandlingsmøtet, mandag 14. juni.

Hilsen

Gard

Bedriften har i dag innkalt til det første møtet i årets lokale lønnsoppgjør. Her vil vi overlevere kravene våre. Den annonserte fabrikkrunden min i dag må dermed utgå.

Hilsen

Gard

Styret til Odda Kjemiske Arbeiderforening har gitt forhandlingsutvalget i oppdrag å varsle bedriften om oppstart av de lokale lønnsforhandlingene. Dette ble gjort torsdag den 3. juni. Bedriften har på sin side varslet at den også er klar, men vi er ennå ikke innkalt til det første forhandlingsmøtet der vi skal overlevere våre krav og motta bedriftens åpningstilbud.

Det er bedriften som innkaller til disse møtene og vi venter nå å motta en innkalling til forhandlingsoppstart når som helst.

Behandlingsmåten videre blir som vanlig. Når det foreligger et endelig forslag (enten Avdeling 61 sier seg fornøyd eller at bedriften sier den ikke har mer å gi) vil dette ble fremlagt styret for behandling med forhandlingsutvalgets innstilling. Styret vil så innstille på sitt syn, og der etter vil hele saken bli fremlagt for behandling blant medlemmene.

Om Covid-19 situasjonen gjør det mulig, vil jeg sammenkalle til et godt gammeldags medlemsmøte. Forhindres vi i dette vil det bli gjennomført uravstemning ute i driften.

Informasjon vil fortløpende bli lagt ut her straks forhandlingene starter.

Hilsen

Gard

Mandag 7. juni

0700-0900: På kontoret.

0900-1000: Privat avtale i Odda.

1000-1100: På kontoret.

1100-1200: Digitalt møte i «Reference group Boliden workers» for Workday-programmet.

1200-1300: Digitalt møte Boliden Smelters council.

1300-1500: På kontoret.

Tirsdag 8. juni

0700-0900: På kontoret.

0900-1000: Møte i ledergruppen.

1000-1500: På fabrikkrunde, Odda Plast AS og deler av zinkverket.

Onsdag 9. juni

Uttak av feriedag

Torsdag 10. juni

1200-1400: Møte i Arbeidsmiljøutvalget.

1400-1500: På kontoret.

Fredag 11. juni

0700-0830: På kontoret.

0830-1200: Digitalt møte vedrørende «Workshop Value-driven leadership».

1200-1600: Digitalt fellesmøte mellom Elektrokjemisk samarbeidskomite og Samarbeidskomiteen for aluminium.

Mandag 31. mai

0700-1000: På kontoret.

1000-1300: Fabrikkrunde 1 i driften. Elektrolysehaller Serie IV og V. Støperi.

1300-1500: På kontoret.

Tirsdag 1. juni

0700-0900: På kontoret.

0900-1000: Møte i ledergruppen.

1000-1300: Fabrikkrunde 2 i driften. Røsteluta, Kaien og Noralf.

1300-1500: Digitalt møte i arbeidsutvalget til Boliden Workers Council.

Onsdag 2. juni

0700-1000: På kontoret.

1000-1200: Digitalt møte i valgkomiteen til Industri Energi.

1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene.

1300-1500: På kontoret.

Torsdag 3. juni

0800-1000: På kontoret.

1000-1100: Eksternt møte.

1100-1300: På kontoret.

1300-1500: Styremøte Odda Kjemiske Arbeiderforening.

Fredag 4. juni

0800-1230: På kontoret.

1230-1300: Digitalt møte i arbeidsutvalget til Elektrokjemisk samarbeidskomite.

1300-1600: På kontoret.

Fagforeningsstyret er sammenkalt til møte torsdag den 3. juni. Her skal det i fellesskap utforme våre krav til de forestående lokale lønnsforhandlingene. Alle gruppelederne har fått egen mail om dette fra meg, og de er bedt om å avvikle gruppemøter ute i avdelingene, eller på annen måte få innspill på medlemmenes synspunkter for lokalt lønnsoppgjør 2021. Om du har tanker eller forslag, ber jeg deg ta kontakt med din gruppeleder om dette slik at vedkommende tar med seg innspillene til styremøtet den 3. juni.

Det obligatoriske møtet om «Rikets tilstand» er avholdt og vi vil etter den 3. juni være klare til å starte selve forhandlingene med bedriften.

Så er det mange av dere som spør etter status for «Trinn 1-diskusjonen» Bedriften og vi har ennå ikke lykkes å bli enige om å løfte alle som i dag ikke er innplassert i trinn 1, og som har en bedriftsintern ansiennitet på seks år eller mer opp i trinn 1 i lønnssystemets funksjons og kompetansestige. Dette kravet er så langt avvist av bedriften, som på sin side har laget et utkast til omfattende endringer i den retningen BEDRIFTEN mener lønnssytemet vårt skal utvikle seg. Fagforeningsstyret har behandlet dette forslaget grundig, og avvist det. Her både gis det ut og trekkes inn penger, og hovedproblemstillingen med at ulempestilleggene har mistet sin verdi hos oss forblir uløst.

Vi har meddelt bedriften at vi fortsatt ønsker å forhandle innenfor rammen av det eksisterende lønnssystemet det vi både legger til grunn det som bedriften mener er viktig og det som er avgjørende for oss. At ekstra ansvar og ekstra innsats kan belønnes med mer penger, at kriteriene blir tydeliggjort for innplassering her og at verdien av ulempestilleggene gjenopprettes i sin helhet.

Jeg vil i løpet av neste uke etterlyse nye møter i DISSE forhandlingene, som altså vil gå separat og parallelt med årets lokale lønnsforhandlinger.

Gard

Myndighetene har meddelt lettelser i de smittevernforebyggende tiltakene knyttet til pandemien. Bedriften har på sin side besluttet at den løpende legger den nasjonale politikken på området til grunn for sitt bedriftsinterne regelverk. Dermed starter jeg opp førstkommende mandag 31. mai bedriftsrunden min på permanent basis. Jeg ser virkelig frem til å komme ut i driften igjen, med alle bedriftsinterne smittevernkrav hensyntatt.

Gard

«Rikets tilstand» er den interne betegnelsen på det obligatoriske møtet som må finne sted mellom de lokale parter i arbeidslivet før lokale lønnsforhandlinger kan starte. Her skal bedriften presentere de «fire kriterier» som utgjør grunnlaget for forhandlingene. Disse er:

  1. Bedriftens økonomiske stilling.
  2. Bedriftens produktivitet.
  3. Bedriftens fremtidsutsikter.
  4. Bedriftens konkurranseevne.

Odda Kjemiske Arbeiderforenings styre vil så komme sammen for å drøfte våre krav før vi fra vår side varsler igangsettelse av lokale lønnsforhandlinger 2021.

Hilsen

Gard